beveiliging startpagina

Oude afgekeurde Halon Brandblussers

Ondanks dat halon een geweldig blusgas is is het gebruik ervan niet meer toegestaan. Dit is het gevolg van de ongunstige effecten op het millieu

Halon en haar werking

Halonen zijn koolwaterstoffen die gehalogeneerd zijn. Ze worden onder druk tot een vloeistof verdicht. De bluswerking wordt gerealiseerd door de negatief katalytische (blus)werking op het verbrandingsproces. Er zijn verschillende soorten halon. De meest bekende zijn Halon 1211 ofwel broomchloordifluormethaan (BCF) en Halon 1301 ofwel broomtrifluormethaan (BTM). Halon 1211 wordt vooral gebruikt bij draagbare brandblussers en Halon 1301 met name in ruimtelijke blusinstallaties.

In de jaren tachtig werd duidelijk dat het blusmiddel Halon 1301 schadelijk is voor de ozonlaag. Zelfs aanzienlijk schadelijker dan de CFKs, die werden genoemd als de belangrijkste oorzaak van het gat in de ozonlaag. Begin jaren negentig is het Montreal Protocol ondertekend door het Europees Parlement. In dit verdrag is vastgelegd dat het gebruik van alle stoffen die de ozonlaag aantasten en/of bijdragen aan het broeikaseffect, zoveel mogelijk dient te worden beperkt. In 1994 werd de productie van Halon 1301 gestaakt. Mondiaal worden de stoffen die de ozonlaag aantasten sedert 1987 gefaseerd teruggedrongen op grond van het Protocol van Montreal.

 

Aan het begin van de 21ste eeuw is de uitfaseringsrichtlijn voor Halon vastgesteld. Hierin wordt bepaald dat:
-
na 31 december 2002 geen Halon-installaties meer mogen worden hervuld.
- voor 31 december 2003 moeten alle Halon blusinstallaties worden verwijderd.

Vanaf 1 januari 2001 is het gebruik van alle, dus ook van de gerecyclede, CFK's (Chloor Fluor Koolwaterstoffen) verboden. De nieuwe Europese verordening heeft een rechtstreekse werking in de lidstaten.
Alle Halon uit blusinstallaties en -toestellen moet worden ingeleverd bij de Halonbank. Halon in blusinstallaties en -toestellen is eigendom van de klant en niet van het bedrijf dat de halon heeft geleverd. De leverancier kan niet verplicht worden halon terug te nemen. Wel is de leverancier verplicht, om tegen kosten, de systemen te ontmantelen.
Halonblussers worden werden veelal gebruikt ter beveiliging van vooral in computerruimten, bij elektrische toestellen of elektronica gebruikt. Halon werd als 'schone blusstof' beschouwd. Dat wil zeggen dat deze blusstof geen schade aan apparatuur veroorzaakt tijdens de blussing. Later, is uit onderzoek is gebleken dat Halon het zeer corrosieve corrosieve broomzuur produceert.

Het einde van Halon
Op 29 juni 2000 werd Verordening 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van kracht inzake de ozonlaag afbrekende stoffen. Dit vraagt met name aandacht van organisaties die nog in het bezit zijn van een blusinstallatie op basis van Halon 1301.


Einddata
Deze Europese verordening regelt het definitieve verbod op de toepassing van Halon 1301 als blusgas voor stationaire blusinstallaties. Twee data zijn van belang voor de uitfasering van Halon:
na 31 december 2002 mogen Haloninstallaties niet meer worden hervuld
uiterlijk 31 december 2003 moeten alle Halon-blusinstallaties buiten gebruik zijn gesteld onder terugwinning van de halonen
Slechts een zeer beperkt aantal kritische toepassingen wordt als uitzondering benoemd in deze verordening. Het betreft voornamelijk militaire toepassingen. Voor de meeste bezitters van een bestaande Haloninstallatie betekent dit dat voor eind december 2002 een alternatief operationeel moet zijn om de brandveiligheid te kunnen blijven garanderen. Immers, na een Halonblussing is het niet meer toegestaan om de installatie te hervullen.
 

Bijdrageregeling ministerie van VROM

Het ministerie van VROM is voornemens een bijdrageregeling te maken voor de inzameling, opslag en verwerking van Halon en CFK. Deze regeling is gebaseerd op grond van de Europese Verordening 2037/2000. In het plan stelt het ministerie van VROM voor om overheid en bedrijfsleven gezamenlijk de verantwoordelijkheid en de kosten te laten delen. VROM stelt de eigen bijdrage van het bedrijfsleven vast op maximaal ? 5 per kilo (dit bedrag is 50% van de huidige beste schatting van de gemiddelde totale kosten van inzameling, opslag en vernietiging). Deze aanpak betekent dat het bedrijfsleven een vast bedrag betaalt bij inlevering van het gas. VROM is bereid de rest van de kosten te dragen, plus het risico als er tegenvallers blijken te ontstaan.

Bovenstaande heeft betrekking op een plan opgesteld door het ministerie van VROM. Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u meer weten over:

de gevolgen van het gebruik van CO2 voor de opwarming van de aarde of de gevolgen van het gebruik van CFK producten voor de ozonlaag, kijk dan op: www.minvrom.nl

Informatie over het Kyoto en Montreal Protocol? www.minbz.nl, www.unfccc.com

 

Deze informatie wordt u ter beschikking gesteld door www.brandblussercentrum.nl

 

 

Brandwonden

centrum

 

voor meer informatie mailt u naar info@kidde.nl